Valitus, jonka Fiat Chrysler Finance Europe on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu seitsemäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-755/15 ja T-759/15, Luxemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-885/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Fiat Chrysler Finance Europe (edustajat: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt ja G. Maisto, avvocato)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Irlanti

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu seitsemäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-755/15 ja T-759/15 24.9.2019 antaman tuomion

kumoaa 21.10.2015 annetun komission riidanalaisen päätöksen1 SEUT 263 artiklan neljännen kohdan perusteella; tai toissijaisesti, jos ja siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin ei pysty ratkaisemaan asiaa lopullisesti, palauttaa asian unionin yleiselle tuomioistuimelle ja

velvoittaa komission unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan ja 184 artiklan 1 ja 2 kohdan perusteella korvaamaan Fiat Chrysler Finance Europen oikeudenkäyntikulut ja korvaaman sen oikeudenkäyntikulut ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleisen tuomioistuimen analyysilla siitä, saiko Fiat Chrysler Finance Europe etua hinnoittelun ennakkosopimuksesta (advance pricing agreement), rikotaan SEUT 107 artiklaa, koska (i) unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti oikeudellista kriteeriä sen ratkaisemiseksi, onko hinnoittelun ennakkosopimuksessa vahvistettu sellainen menetelmä, joka ylitti sovellettavan harkintavallan ja (ii) unionin yleinen tuomioistuin ei määritellyt asianmukaisesti relevanttia yritystä, joka on hinnoittelun ennakkosopimuksen edunsaaja.

Toinen valitusperuste: Unionin yleisen tuomioistuimen suorittama oikeudellisen perustan analyysi komission markkinaehtoperiaatetta varten on puutteellinen ja ristiriitainen ja sillä loukataan riittävien ja johdonmukaisten perustelujen esittämisen periaatetta.

Kolmas valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on loukannut oikeusvarmuuden perustavanlaatuista periaatetta, koska (i) se on vahvistanut komission huonosti määrittelemän markkinaehtoperiaatteen osoittamatta sen soveltamisalaa tai sisältöä ja (ii) se on hyväksynyt valikoivuusolettaman soveltamisen hinnoittelun ennakkosopimukseen.

____________

1 Valtiontuesta SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), jonka Luxemburg on myöntänyt Fiatille, 21.10.2015 annettu komission päätös (EU) 2016/2326 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7152) (EUVL 2016, L 351, s. 1).