Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnio Fiat Chrysler Finance Europe protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 24. rujna 2019. u spojenim predmetima T-755/15 i T-759/15, Luksemburg i Fiat Chrysler Finance Europe protiv Komisije

(predmet C-885/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Fiat Chrysler Finance Europe (zastupnici: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Irska

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 24. rujna 2019. u spojenim predmetima T-755/15 i T-759/15;

poništi spornu odluku Komisije od 21. listopada 2015.1 u skladu s člankom 263. stavkom 4. UFEU-a; ili podredno, ako i u mjeri u kojoj Sud ne uspije donijeti konačnu odluku, vrati predmet na odlučivanje Općem sudu; i

naloži Komisiji snošenje troškova društva Fiat Chrysler Finance Europe u skladu s člankom 138. stavkom 1., člankom 184. stavcima 1. i 2. Poslovnika Suda i troškova društva Fiat Chrysler Finance Europe u prvom stupnju.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: analiza Općeg suda o tome je li društvo Fiat Chrysler Finance Europe steklo prednost na temelju prethodnog sporazuma o transfernim cijenama (u daljnjem tekstu: APA) protivna je članku 107. UFEU-a zbog sljedećeg: (i.) Opći sud pogrešno je primijenio pravni test toga je li APA-om usvojena metodologija kojom je prekoračena primjenjiva margina prosudbe, i (ii.) Opći sud nije pravilno definirao relevantno poduzeće koje je bilo korisnik APA-e.

Drugi žalbeni razlog: analiza koju je izvršio Opći sud o pravnoj osnovi Komisijina načela nepristrane transakcije neprimjerena je i kontradiktorna te se njome krši opće načelo pružanja odgovarajućih i dosljednih razloga.

Treći žalbeni razlog: Opći sud povrijedio je temeljno načelo pravne sigurnosti time što je (i.) usvojio Komisijino loše definirano načelo nepristrane transakcije a da nije razmotrio njegov doseg ili sadržaj, i (ii.) potvrdio primjenu pretpostavke selektivnosti na APA-u.

____________

1 Odluka Komisije (EU) 2016/2326 od 21. listopada 2015. o državnoj potpori SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) koju je dodijelio Luksemburg u korist društva Fiat (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7152) (SL 2016., L 351, str. 1.)