A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) által a T-755/15. és T-759/15. sz., Luxembourg és Fiat Chrysler Finance Europe kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. szeptember 24-én hozott ítélet ellen a Fiat Chrysler Finance Europe által 2019. december 4-én benyújtott fellebbezés

(C-885/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Fiat Chrysler Finance Europe (képviselők: J. Rodriguez abogado, N. de Boynes avocat, M. Engel Rechtsanwalt, G. Maisto avvocato)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Írország

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kibővített hetedik tanács) által a T-755/15. és T-759/15. sz. egyesített ügyekben 2019. szeptember 24-én hozott ítéletet;

az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése alapján semmisítse meg a Bizottság 2015. október 21-i vitatott határozatát;1 másodlagosan, amennyiben a Bíróságnak nem állna módjában jogerős határozatot hozni, az ügyet utalja vissza a Törvényszékhez, és

a Bizottságot kötelezze arra, hogy a Bíróság eljárási szabályzata 138. cikkének (1) bekezdése, valamint 184. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján viselje a Fiat Chrysler Finance Europe részéről felmerült költségeket, továbbá hogy viselje a Fiat Chrysler Finance Europe részéről az elsőfokú eljárásban felmerült költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a Törvényszék által arra vonatkozóan lefolytatott elemzés, hogy a Fiat Chrysler Finance Europe-nak előnye származott-e az előzetes árképzési megállapodásból (advance pricing agreement, a továbbiakban: APA), sérti az EUMSZ 107. cikket azáltal, hogy i. a Törvényszék tévesen alkalmazta az annak vizsgálatára szolgáló jogi mércét, hogy az APA olyan módszert hagyott-e jóvá, amely túllépte az irányadó mérlegelési mozgásteret, továbbá hogy ii. a Törvényszék elmulasztotta megfelelően meghatározni azt a releváns vállalkozást, amely az APA kedvezményezettje volt.

Második jogalap: a szokásos piaci ár tekintetében a Bizottság által alkalmazott elv jogalapjára vonatkozóan a Törvényszék által lefolytatott elemzés elégtelen és ellentmondásos, továbbá sérti azt az általános elvet, amely szerint megfelelő és következetes indokolással kell szolgálni.

Harmadik jogalap: a Törvényszék megsértette a jogbiztonság általános elvét azáltal, hogy i. a szokásos piaci ár tekintetében a Bizottság által alkalmazott elvet anélkül hagyta jóvá, hogy érintette volna annak érvényesülési körét vagy tartalmát, továbbá hogy ii. helybenhagyta a szelektivitás vélelmének az APA vonatkozásában történő alkalmazását.

____________

1 A Luxemburg által a Fiatnak nyújtott SA.38375 (2014/C korábbi 2014/NN) állami támogatásról szóló, 2015. október 21-i (EU) 2016/2326 bizottsági határozat (az értesítés a C(2015) 7152. számú dokumentummal történt) (HL 2016. L 351., 1. o.).