Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Fiat Chrysler Finance Europe împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauza T-755/15 și 759/15, Luxembourg și Fiat Chrysler Finance Europe/Comisia

(Cauza C-885/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Fiat Chrysler Finance Europe (reprezentanți: J. Rodriguez, avocat, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Irlanda

Concluziile recurentei

Recurenta solicit Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 24 septembrie 2019, în cauzele conexate T-755/15 și T-759/15;

anularea Deciziei atacate a Comisiei din 21 octombrie 20151 în temeiul articolului 263 alineatul (4) TFUE sau, cu titlu subsidiar, în cazul și în măsura în care Curtea nu va fi în măsură să pronunțe o hotărâre definitive, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Fiat Chrysler Finance Europe în temeiul articolului 138 alineatul (1) și al articolului 184 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură al Curții of Justiție și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Fiat Chrysler Finance Europe în primă instanță.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: analiza Tribunalului cu privire la aspectul dacă Fiat Chrysler Finance Europe a obținut un avantaj în urma acordurilor de preț în avans (denumite în continuare „APA”) încalcă articolul 107 TFUE întrucât (i) Tribunalul a aplicat în mod greșit criteriul juridic privind stabilirea aspectului dacă APA a validat o metodologie care a depășit marja de apreciere aplicabilă și (ii) Tribunalul nu a definit în mod corespunzător întreprinderea în cauză care a beneficiat de APA.

Al doilea motiv: analiza Tribunalului cu privire la temeiul legal al principiului concurenței depline utilizat de Comisie este neadecvat și contradictoriu și încalcă principiul general privind furnizarea unei motivări adecvate și coerente.

Al treilea motiv: Tribunalul a încălcat principiul fundamental al securității juridice prin faptul că (i) a validat principiul concurenței depline definit incorect de Comisie fără a verifica întinderea și conținutul acestuia și (ii) a susținut aplicarea prezumției de selectivitate a APA.

____________

1 – Decizia (UE) 2016/2326 a Comisiei din 21 octombrie 2015 privind ajutorul de stat SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) pus în aplicare de Luxemburg în favoarea Fiat (JO 2016, L 351, p. 1), [notificată cu numărul C(2015) 7152] (JO 2016, L 351, p. 1).