Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Pontevedra (Španělsko) dne 13. listopadu 2019 – D.A.T.A. a další v. Ryanair D.A.C.

(Věc C-827/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Pontevedra

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. a P.C.A.

Odpůrkyně: Ryanair D.A.C.

Předběžné otázky

Může být výkon práva na stávku personálu leteckého dopravce, kterou svolala odborová organizace z důvodu požadavku lepších pracovních podmínek, ― pokud není důsledkem předchozího rozhodnutí zaměstnavatele, nýbrž požadavků zaměstnanců ― považován za „mimořádnou okolnost“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení 261/20041 , anebo se naopak jedná o okolnost vlastní výkonu činnosti leteckého dopravce?

Je dopravce za okolností, jaké nastaly v daném sporu, povinen přijmout nějaké právně přípustné opatření, i kdyby mu výkon práva na stávku byl oznámen se zákonem stanoveným předstihem, jako například zajistit lety u jiných společností, které nebyly stávkou dotčeny?

Je pro účely posouzení stávky palubního personálu letecké společnosti jako „mimořádné okolnosti“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení 261/2004 relevantní způsob odvolání stávky, konkrétně v případě, že se tak stane na základě vzájemných ústupků stran konfliktu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1)