Kasační opravný prostředek podaný dne 29. listopadu 2019 PlasticsEurope proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. září 2019 ve věci T-636/17, PlasticsEurope v. ECHA

(Věc C-876/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: PlasticsEurope (zástupci: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocats)

Další účastnice řízení: Evropská agentura pro chemické látky, Francouzská republika a ClientEarth

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-636/17,

zrušil rozhodnutí výkonného ředitele agentury ECHA ED/30/2017 ze dne 6. července 2017,

podpůrně, vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí o žalobě na neplatnost podané navrhovatelkou,

uložil odpůrkyni náhradu veškerých nákladů řízení, včetně nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje následující důvody:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu nařízení REACH1 , když tvrdil, že agentura ECHA není povinna prokázat, že existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví ve smyslu čl. 57 písm. f) nařízení REACH.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu důkazů, které měl k dispozici, a skutkového stavu, který dané důkazy podpíraly. Zejména nesprávně rozhodl, že ECHA prokázala existenci „možných“ vážných účinků. Opomenul posoudit, zda ECHA skutečně posoudila údaje týkající se vzbuzování stejných obav, a namísto toho nesprávně vycházel z tvrzení ECHA, že dané kritérium bylo splněno. Nesprávně zamítl žalobní důvod navrhovatelky týkající se relevantnosti závěrů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) pro projednávanou věc. Nesprávně rozhodl, že závěry EFSA jsou v souladu s rozhodnutím ECHA a posilují ho, a zkreslil důkazy předložené účastníky řízení.

Tribunál porušil zásadu rovného zacházení tím, že s navrhovatelkou zacházel méně příznivě než s ECHA.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 2 odst. 8 písm. b) nařízení REACH a nesplnil svou povinnost uvést odůvodnění, když opomenul odpovědět na argumenty navrhovatelky týkající se prostředníků.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. 2006, L 396, s. 1).