A Törvényszék (ötödik tanács) T-636/17. sz., PlasticsEurope kontra ECHA ügyben 2019. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a PlasticsEurope által 2019. november 29-én benyújtott fellebbezés

(C-876/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: PlasticsEurope (képviselők: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Vegyianyag-ügynökség, Francia Köztársaság, ClientEarth

A fellebbező kérelmei

a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság.

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-636/17. sz. ügyben hozott ítéletet;

semmisítse meg az ECHA ügyvezető igazgatójának 2017. július 6-i ED/30/2017 határozatát;

másodlagosan utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé annak érdekében, hogy e bíróság határozzon a fellebbező megsemmisítés iránti keresetéről;

az alperest kötelezze a jelen eljárás költségeinek a viselésére, ideértve a Törvényszék előtti eljárás költségeit.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a fellebbezésének alátámasztása érdekében a következő jogalapokra hivatkozik:

A.    A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel tévesen értelmezte a REACH-rendeletet,1 és azt állapította meg, hogy az ügynökségnek nem kell bizonyítania a REACH-rendelet 57. cikkének f) pontja szerinti valószínű súlyos hatásra vonatkozó tudományos bizonyítékok meglétét.

B.    A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a rendelkezésére álló bizonyítékok értékelésekor, valamint az e bizonyíték által alátámasztott tények értékelésekor. Konkrétan a Bíróság tévesen állapította meg, hogy az ECHA „valószínű” súlyos hatásokat állapított meg; nem értékelte, hogy az ECHA ténylegesen mérlegelte e az azonos mértékű aggodalomra vonatkozó információt, és ehelyett tévesen az ECHA azon állítását vette alapul, hogy e kritérium teljesült; téves módon elutasította a fellebbező azon jogalapját, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a jelen ügyre vonatkozó megállapításait érintették; tévesen állapította meg, hogy az EFSA következtetései az ECHA határozatát támasztják alá, és azzal egybehangzóak; elferdítette a felek által előterjesztett bizonyítékokat.

C.    A Törvényszék megsértette az egyenlő bánásmód elvét azzal, hogy a fellebbezőt kevésbé kedvező bánásmódban részesítette, mint az ECHA-t.

D.    A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel tévesen értelmezte a REACH rendelet 2. cikke (8) bekezdésének b) pontját, és megsértette az indokolási kötelezettséget, mivel nem vizsgálta a fellebbező által az intermedierekre vonatkozó előterjesztett egyéb érveket.

____________

1 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 136., 3. o.; HL 2008. L 141., 22. o.; HL 2009. L 36., 84. o.; HL 2010. L 118., 89. o.; HL 2015. L 212., 39. o.)