Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. novembrī PlasticsEurope iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-636/17 PlasticsEurope/ECHA

(Lieta C-876/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: PlasticsEurope (pārstāvji: R. Cana, E. Mullier, un F. Mattioli, avocats)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Ķimikāliju aģentūra, Francijas Republika, ClientEarth

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-636/17;

atcelt ECHA izpilddirektora 2017. gada 6. jūlija Lēmumu ED/30/2017;

pakārtoti – nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā izskatītu apelācijas sūdzības iesniedzējas prasību par akta atcelšanu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt šīs tiesāšanās izdevumus, tai skaitā izdevumus saistībā ar tiesvedību Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza šādus pamatus.

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, nepareizi interpretēdama REACH 1 un atzīdama, ka aģentūrai nav pienākuma pierādīt, ka pastāv zinātnes liecības par varbūtēju nopietnu ietekmi REACH. 57. panta f) punkta izpratnē.

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, novērtējot tās rīcībā esošos pierādījumus un faktiskos apstākļus, par kuriem sniegti šie pierādījumi. Konkrētāk, tā esot kļūdaini secinājusi, ka ECHA bija pierādījusi “varbūtēju” nopietnu ietekmi; neesot novērtējusi, vai ECHA tik tiešām bija izvērtējusi informāciju par tikpat lielām bažām, bet tā vietā esot kļūdaini paļāvusies uz ECHA apgalvojumu, ka šis kritērijs esot izpildīts; esot pieļāvusi kļūdu, noraidīdama apelācijas sūdzības iesniedzējas pamatu attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) secinājumu nozīmīgumu šajā lietā; esot kļūdījusies, secinādama, ka šie EFSA secinājumi atbalsta un saskan ar ECHA lēmumu; kā arī esot sagrozījusi pušu iesniegtos pierādījumus.

Vispārējā tiesa neesot ievērojusi vienlīdzīgas attieksmes principu, jo tās attieksme pret apelācijas sūdzības iesniedzēju esot bijusi mazāk labvēlīga nekā attieksme pret ECHA.

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, nepareizi interpretēdama REACH regulas 2. panta 8. punkta b) apakšpunktu, un, neizskatīdama apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītos papildu argumentus par starpproduktiem, neesot izpildījusi savu pienākumu norādīt pamatojumu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 2006, L 396, 1. lpp.)