Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Białymstoku (Полша), постъпило на 13 декември 2019 г. — CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

(Дело C-913/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Страни в главното производство

Ищец: CNP spółka z o.o.

Ответник: Gefion Insurance A/S

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 13, параграф 2 във връзка с член 10 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се тълкува в смисъл, че в спор между търговец, който е придобил от увредената страна вземането срещу застрахователно дружество на основание застраховка за гражданска отговорност, и това застрахователно дружество, не е изключено установяването на компетентност на съда на основание член 7, точка 2 или член 7, точка 5 от регламента?

При положителен отговор на въпрос 1), трябва ли член 7, точка 5 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела да се тълкува в смисъл, че осъществяващо дейност в държава членка дружество на търговското право, уреждащо имуществени претенции в рамките на задължителното застраховане на гражданската отговорност на притежателите на моторни превозни средства и действащо в рамките на договор със застрахователно дружество със седалище в друга държава членка, е негов клон, агенция или друг вид представителство?

При положителен отговор на въпрос 1), трябва ли член 7, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела да се тълкува в смисъл, че представлява самостоятелно основание за компетентност на съда на държава членка, в която настъпва вредоносното събитие, пред който кредиторът правоприемник по вземането, придобито от увредената страна, възникнало в рамките на задължителното застраховане на гражданската отговорност, предявява иск против застрахователно дружество със седалище в друга държава членка?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.