Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Białymstoku (Poola) 13. detsembril 2019 – CNP spółka z o.o. versus Gefion Insurance A/S

(kohtuasi C-913/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Põhikohtuasja pooled

Hageja: CNP spółka z o.o.

Kostja: Gefion Insurance A/S

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 artikli 13 lõiget 2 koostoimes artikliga 10 tuleb tõlgendada nii, et ettevõtja, kes omandas kahjustatud isikult vastutuskindlustuse nõude kindlustusseltsi vastu, ja selle kindlustusseltsi vahelises kohtuvaidluses ei ole välistatud kohtualluvuse kindlaksmääramine kooskõlas nimetatud määruse artikli 7 punktiga 2 või artikli 7 punktiga 5?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 7 punkti 5 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigis tegutsev äriühing, kes käsitleb varakahjusid mootorsõidukite valdajate kohustusliku vastutuskindlustuse raames, tegutsedes teises liikmesriigis asutatud kindlustusseltsiga sõlmitud lepingu alusel, on selle kindlustusseltsi filiaal, esindus või muu üksus?

3.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 7 punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et see loob sõltumatu aluse selle liikmesriigi kohtualluvusele, kus kahju tekitanud juhtum on toimunud või võib toimuda ning kus võlausaldaja, kes kahjustatud isikult kohustusliku vastutuskindlustuse raames nõude omandas, esitab hagi teises liikmesriigis asutatud kindlustusseltsi vastu?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.