Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Białymstoku (Puola) on esittänyt 13.12.2019 – CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v. Gefion Insurance A/S

(asia C-913/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pääasian asianosaiset

Kantaja: CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Vastaaja: Gefion Insurance A/S

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 13 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä 10 artiklan kanssa, tulkittava siten, että sellaisen elinkeinonharjoittajan, joka on hankkinut vahingon kärsineeltä vastuuvakuutuksen perusteella vakuutusyritykseen kohdistuvan saatavan, ja kyseisen vakuutusyrityksen välisessä riita-asiassa ei voida sulkea pois sitä, että tuomioistuimen toimivalta perustuu asetuksen 7 artiklan 2 alakohtaan tai 7 artiklan 5 alakohtaan?

Jos vastaus ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on myöntävä, onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 5 alakohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltiossa toimivaa yhtiöoikeuden mukaista yritystä, joka selvittää moottoriajoneuvojen omistajien pakolliseen vastuuvakuutukseen liittyviä omaisuusvahinkoja ja joka toimii toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen vakuutusyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa, on pidettävä kyseisen vakuutusyrityksen sivuliikkeenä, agentuurina tai muuna toimipaikkana?

Jos vastaus ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on myöntävä, onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 2 alakohtaa tulkittava siten, että siinä määritellään sellaisenaan toimivaltaiseksi sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa vahinko on tapahtunut, ja että vahingon kärsineeltä pakolliseen vastuuvakuutukseen liittyvän saatavan hankkineen velkojan on nostettava kanne kyseisessä tuomioistuimessa sellaista vakuutusyritystä vastaan, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.