Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Poľsko) 13. decembra 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

(vec C-913/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: CNP spółka z o.o.

Žalovaná: Gefion Insurance A/S

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 13 ods. 2 v spojení s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať tak, že v spore medzi podnikateľom, ktorý nadobudol od poškodeného pohľadávku voči poisťovni z titulu poistenia zodpovednosti za škodu, a touto poisťovňou nie je vylúčené určenie právomoci súdu podľa článku 7 bodu 2 alebo článku 7 bodu 5 nariadenia?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa článok 7 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať tak, že obchodná spoločnosť pôsobiaca v členskom štáte, ktorá likviduje majetkové škody v rámci povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a koná v rámci zmluvy s poisťovňou sídliacou v inom členskom štáte, je jej organizačnou zložkou, obchodným zastúpením alebo inou pobočkou?

3.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa článok 7 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať tak, že predstavuje autonómny základ právomoci súdu členského štátu, v ktorom došlo k poistnej udalosti zakladajúcej nárok na náhradu škody a na ktorý veriteľ, ktorý nadobudol pohľadávku od poškodeného v rámci povinného poistenia zodpovednosti za škodu podal žalobu voči poisťovni sídliacej v inom členskom štáte?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.