Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španělsko) dne 26. listopadu 2019 – LJ v. INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Věc C-861/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: LJ

Žalovaný: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Předběžné otázky

Lze mít za to, že příspěvek z důvodu mateřství upravený v článku 60 Ley General de la Seguridad Social (zákona o sociálním zabezpečení), jehož konsolidované znění bylo schváleno Real Decreto Legislativo 8/2015, je opatřením pozitivní diskriminace za účelem dosažení skutečné rovnosti mezi ženami a muži spadajícím pod čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, brání zásada proporcionality, které podléhají všechna opatření pozitivní diskriminace, časovému omezení na důchody, na které vznikl nárok po dni 1. ledna 2016, které stanoví jediné závěrečné ustanovení Real Decreto Legislativo 8/2015?

____________