Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spanje) op 26 november 2019 – LJ / INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Zaak C-861/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: LJ

Verwerende partij: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Prejudiciële vragen

Kan de moederschapstoeslag, als bedoeld in artikel 60 van de [Ley General de la Seguridad Social (Algemene Wet op de sociale zekerheid)], vastgesteld bij koninklijk wetgevingsdecreet 8/2015, waarvan de herziene tekst is goedgekeurd bij Real Decreto Legislativo 8/2015, worden beschouwd als een positieve maatregel of actie om de materiële gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de zin van artikel 157, lid 4, VWEU tot stand te brengen?

Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, is de in de slotbepaling van Real Decreto Legislativo 8/2015 neergelegde beperking in de tijd tot pensioenen die zijn verschuldigd na 1 januari 2016 dan in strijd met het evenredigheidsbeginsel, waaraan iedere positieve actie moet voldoen?

____________