Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 26 listopada 2019 r. – LJ / INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Sprawa C-861/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie od decyzji organu emerytalno-rentowego: LJ

Strona pozwana: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Pytania prejudycjalne

Czy można przyjąć, że dodatek macierzyński, o którym mowa w art. 60 Ley General de la Seguridad Social (hiszpańskiej ustawy o zabezpieczeniu społecznym - LGSS), której skonsolidowany tekst został zatwierdzony Real Decreto Legislativo (królewskim dekretem ustawodawczym) 8/2015, stanowi pozytywny środek lub działanie mające na celu osiągnięcie pełnej równości kobiet i mężczyzn w rozumieniu art. 157 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, czy sprzeczne z zasadą proporcjonalności, której powinny podlegać wszystkie działania pozytywne, jest ustanowione w jedynym przepisie końcowym Real Decreto Legislativo (królewskiego dekretu ustawodawczego) 8/2015 ograniczenie w czasie świadczeń mających za podstawę zdarzenia zaistniałe począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.?

____________