Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Полша), постъпило на 10 декември 2019 г. — E. Sp. z o.o/K.S.

(Дело C-904/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Страни в главното производство

Ищец: E. Sp. z o.o

Ответник: K.S.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 и нейните съображения двадесето и двадесет и четвърто, в съответствие с които договорите следва да се съставят на ясен, разбираем език, а потребителят да има възможност да проучи всички условия и при съмнение от негова страна се приема най-благоприятното за него тълкуване и съдилищата и административните органи на държавите членки трябва да разполагат с адекватни и ефективни средства да наложат преустановяването на включването на неравноправни клаузи в потребителски договори, във връзка с член 10, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета2 , и съображение 31 от нея да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпоредбата на член 339, параграф 2 от ГПК, разбиран в смисъл, че разпоредбата на член 339, параграф 2 от ГПК допуска постановяване на неприсъствено решение по дело за изплащане на (потребителски) кредит, включително в случай че ищецът не е представил договор за (потребителски) кредит, в резултат от което същият не е бил проверен за наличието на евентуално неравноправни клаузи, съдържащи се в него, не е проверено дали договорът е съдържал всички изисквани по закон елементи, а същевременно указва постановяването на неприсъствено решение да се основе единствено на твърденията на ищеца относно фактите без анализ дали доказателствата водят до възникване на „основателни съмнения“ по смисъла на тази разпоредба?

Допустимо ли е с оглед на решения на Съда от 1 октомври 2015 г., ERSTE Bank Hungary (C–32/14, EU:C:2015:637, т. 62), от 10 септември 2014 г., Kušionova (C–34/13, EU:C:2014:2189, т. 56), от 6 октомври 2009 г., Asturcom Telecomunicaciones (C–40/08, EU:C:2009:615, т. 47) такова тълкуване на член 339, параграф 2 от ГПК, съгласно което е възможно постановяването на неприсъствено решение по дело за изплащане на (потребителски) кредит, по което ищецът не прилага договора към исковата молба, в резултат от което същият не е бил проверен за наличието на евентуално неравноправни клаузи, съдържащи се в него, не е проверено дали договорът е съдържал всички изисквани по закон елементи, а решението се основава единствено на твърденията на ищеца относно фактите?

Трябва ли член 7, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори и нейните съображения двадесето и двадесет и четвърто, в съответствие с които договорите следва да се съставят на ясен, разбираем език, а потребителят да има възможност да проучи всички условия и, при съмнение от негова страна, се приема най-благоприятното за него тълкуване и съдилищата и административните органи на държавите членки трябва да разполагат с адекватни и ефективни средства да наложат преустановяването на включването на неравноправни клаузи в потребителски договори, във връзка с член 10, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета и съображение 31 от нея да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпоредбата на член 339, параграф 2 от ГПК, разбиран в смисъл че разпоредбата на член 339, параграф 2 от ГПК не допуска проверка от националната юрисдикция на договора за (потребителски) кредит, приложен от ищеца, за наличието на евентуално неравноправни клаузи, съдържащи се в него, дали същият съдържа всички изисквани по закон елементи, а същевременно указва постановяването на неприсъствено решение да се основе единствено на твърденията на ищеца относно фактите без анализ дали доказателствата водят до възникване на „основателни съмнения“ по смисъла на тази разпоредба?

Допустимо ли е с оглед на решения на Съда от 1 октомври 2015 г., ERSTE Bank Hungary (C–32/14, EU:C:2015:637, т. 62), от 10 септември 2014 г., Kušionova (C–34/13, EU:C:2014:2189, т. 56), от 6 октомври 2009 г., Asturcom Telecomunicaciones (C–40/08, EU:C:2009:615, т. 47) такова тълкуване на член 339, параграф 2 от ГПК, съгласно което е възможно постановяването на неприсъствено решение по дело за изплащане на (потребителски) кредит без проверка за наличие на евентуално неравноправни клаузи, съдържащи се в представения от ищеца и приложен към исковата молба договор, и без проверка дали договорът е съдържал всички изисквани по закон елементи, а решението се основава единствено на твърденията на ищеца относно фактите?

____________

1 ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.

2 ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.