Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) on esittänyt 21.11.2019 – EQ v. Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

(asia C-846/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’arrondissement

Pääasian asianosaiset

Valittaja: EQ

Vastapuoli: Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/112/EY1 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua taloudellisen toiminnan käsitettä tulkittava siten, että se kattaa sellaisen kolmenvälisen suhteen yhteydessä suoritetut palvelut, jossa palvelujen suorittaja saa nämä tehtävät suorittaakseen yksiköltä, joka ei ole sama kuin palvelujen vastaanottaja?

Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, liittyykö palvelujen suorittaminen riippumattoman oikeusviranomaisen antamaan tehtävään?

Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, maksaako palvelun suorittajan saaman korvauksen palvelun vastaanottaja vai valtio, jonka osaksi luetaan se yksikkö, joka on antanut palvelun suorittajan tehtäväksi kyseisten palvelujen toimittamisen?

Onko direktiivin 2006/112/EY 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua taloudellisen toiminnan käsitettä tulkittava siten, että se kattaa palvelujen suorittamisen silloin, kun palvelun suorittajan saama palkkio ei ole lakisääteisesti pakollinen ja kun palkkion määrä silloin, kun se maksetaan, a) määritetään tapauskohtaisesti, b) riippuu aina palvelujen vastaanottajan varallisuusasemasta ja c) on joko kiinteämääräinen maksu tai tietty osuus palvelujen vastaanottajan tuloista tai perustuu suoritettuihin palveluihin?

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua käsitettä ”sosiaaliapuun ja sosiaaliturvaan läheisesti liittyvät palvelujen suoritukset ja tavaroiden luovutukset” tulkittava siten, että se kattaa palvelut, jotka on suoritettu riippumattoman oikeusviranomaisen valvoman lakisääteisen täysi-ikäisten henkilöiden edunvalvontajärjestelmän yhteydessä?

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua käsitettä ”luonteeltaan yhteiskunnalliseksi katsottavat laitokset” tulkittava siten, että laitoksen yhteiskunnallisen (eli sosiaalisen) luonteen tunnustamiseksi siinä asetetaan tiettyjä vaatimuksia palvelujen suorittajan toiminnan muodolle tai että siinä asetetaan palvelujen suorittajan toiminnan pyyteettömyyttä tai voiton tavoittelua koskevia vaatimuksia tai yleisesti rajoitetaan 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetyn vapautuksen soveltamisalaa asettamalla muita kriteerejä tai ehtoja, vai riittääkö jo pelkkä ”sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvien” palvelujen toteuttaminen siihen, että kyseinen laitos katsotaan luonteeltaan yhteiskunnalliseksi?

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua käsitettä ”kyseisen jäsenvaltion luonteeltaan yhteiskunnallisiksi tunnustamat laitokset” tulkittava siten, että se edellyttää tunnustamismenettelyä ennalta määritettyjen menettelyjen ja perusteiden mukaisesti, vai voidaanko laitos tarvittaessa tunnustaa kertaluonteisesti ja tapauskohtaisesti ja voiko tunnustajana olla oikeusviranomainen?

Onko luottamuksensuojan periaate, sellaisena kuin sitä on tulkittu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, esteenä sille, että arvonlisäveron kantamisesta vastaava viranomainen vaatii arvonlisäverovelvollista maksamaan arvonlisäveroa sellaiseen ajanjaksoon liittyvästä taloudellisesta toiminnasta, joka on päättynyt verohallinnon verotuspäätöksen tekohetkellä, vaikka kyseiset viranomaiset ovat jo pitkän aikaa ennen kyseistä ajanjaksoa hyväksyneet kyseisen verovelvollisen arvonlisäveroilmoitukset, joissa samanlaisia liiketoimia ei ole sisällytetty veronalaisiin liiketoimiin? Onko sille, että arvonlisäveron kantamisesta vastuussa oleva viranomainen voi toimia näin, asetettu joitain edellytyksiä?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).