Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d’instance de Rennes (Prantsusmaa) 27. novembril 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue versus OG

(kohtuasi C-865/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal d’instance de Rennes

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Kostja: OG

Eelotsuse küsimus

Juhul kui krediidi kulukuse aastamäär on tarbijale 5,364511%, kas 16. veebruari 1998. aasta direktiivist 98/7/EÜ1 , 23. aprilli 2008. aasta direktiivist 2008/48/EÜ2 ja 4. veebruari 2014. aasta direktiivist 2014/17/EL3 tulenev reegel, mis näeb ette: „Arvutuse tulemus esitatakse vähemalt ühe kümnendkoha täpsusega. Kui järgmisel kümnendkohal olev number on 5 või suurem kui 5, suurendatakse selle konkreetse kümnendkoha numbrit ühe võrra“, lubab õigeks pidada märgitud krediidi kulukuse aastamäära 5,363%?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/7/EÜ, millega muudetakse direktiivi 87/102/EMÜ liikmesriikide tarbijakrediiti käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 1998, L 101, lk 17; ELT eriväljaanne 15/04, lk 36).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT 2008, L 133, lk 66).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 60, lk 34).