A tribunal d'instance de Rennes (Franciaország) által 2019. november 27-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue kontra OG

(C-865/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal d'instance de Rennes

Az alapeljárás felei

Felperes: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Alperes: OG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Amennyiben a fogyasztónak nyújtott hitel éves teljes hiteldíj mutatója 5,364511%, akkor az 1998. február 16-i 98/7/EK irányelvben,1 a 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelvben2 és a 2014. február 4-i 2014/17/EU irányelvben3 meghatározott szabály értelmében – amely szerint: „A számítás eredményét legalább egy tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a következő̋ tizedeshelyen álló́ számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző̋ tizedeshelyen álló́ számjegyet eggyel növelni kell” – pontosnak tekinthető-e az 5,363%-os mértékű THM feltüntetése?

____________

1     A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv módosításáról szóló, 1998. február 16-i 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 101., 17. o., magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 4. kötet, 36. o.).

2     A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 133., 66. o.).

3     A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/ЕU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 60., 34. o.).