2019 m. lapkričio 27 d. Tribunal d'instance de Rennes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

(Byla C-865/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance de Rennes

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Atsakovas: OG

Prejudicinis klausimas

Jeigu bendros vartotojui suteikto kredito kainos metinė norma yra 5,364511 proc., ar vadovaujantis 1998 m. vasario 16 d. Direktyvoje 98/7/EB1 , 2008 m. balandžio 23 d. Direktyvoje 2008/48/EB2 ir 2014 m. vasario 4 d. Direktyvoje 2014/17/ES3 nustatyta taisykle, kurios versija prancūzų kalba suformuluota taip: „Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.“ (versija lietuvių kalba: „Skaičiavimo rezultatas išreiškiamas bent dešimtosios dalies po kablelio tikslumu. Jeigu skaitmuo, einantis po dešimtosios dalies, yra lygus 5 arba yra didesnis, tos dešimtosios dalies skaitmuo padidinamas vienetu“), galima laikyti, kad nurodyta 5,363 proc. bendros kredito kainos metinė norma yra tiksli?

____________

1 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/7/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo (OL L 101, 1998, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 36).

2 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008, p. 66).

3 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 60, 2014, p. 34).