Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Fortischem a.s. proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-121/15, Fortischem v. Komise

(Věc C-890/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Fortischem a.s. (zástupci: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise, AlzChem AG, dříve AlzChem Trostberg GmbH, dříve AlzChem Hart GmbH

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

zrušil články 1 a 3 až 5 napadeného rozhodnutí1

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně vyložil a použil čl. 107 odst. 1 SFEU, čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/19992 , protože rozhodl, že v takovém případě, jako je projednávaný případ, by mohlo být rozhodnutí o navrácení podpory rozšířeno i na navrhovatelku, i když navrhovatelka zaplatila tržní cenu za akcie příjemce podpory.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že rozhodl, že Komise nenesla důkazní břemeno ohledně otázky, zda podpora byla přenesena na navrhovatelku prodejem akcií pod tržní cenou.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení nebo zkreslil skutečnosti tím, že nezohlednil několik (téměř nevyvratitelných) domněnek, které naznačovaly, že za akcie byla zaplacena tržní cena.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně vyložil koncept kritéria „rozsah transakce“ a „hospodářská logika transakce“ při prokázání hospodářské kontinuity.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že akceptoval, že Komise dospěla k závěru, že existovala hospodářská kontinuita na základě pouze dvou prokázaných kritérií, přičemž ostatní kritéria svědčila proti hospodářské kontinuitě.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně vyložil a použil relevantní ustanovení zákona, který zakazoval hromadné propouštění a nesprávně právně kvalifikoval skutečnosti tím, že dospěl k závěru, že zákaz hromadného propouštění představoval výhodu pro NCHZ namísto reálné nevýhody ve formě zvýšených nákladů a tím, že nesnížil údajnou státní podporu částkou odpovídající zvýšení nákladů.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nahradil odůvodnění napadeného rozhodnutí vlastními úvahami, jelikož Komise neposkytla žádné argumenty nebo vysvětlení, v čem zákaz hromadného propouštění představoval pro NCHZ výhodu.

____________

1 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1826 ze dne 15. října 2014 o státní podpoře SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) poskytnuté Slovenskem podniku NCHZ (Úř. věst. 2015, L 269, s. 71).

2 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. 1999, L 83, s. 1).