Appel iværksat den 4. december 2019 af Fortischem a.s. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-121/15, Fortischem mod Kommissionen

(Sag C-890/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Fortischem a.s. (ved Rechtsanwalt C. Arhold og avocats P. Hodál og M. Staroň)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og AlzChem AG, tidligere AlzChem Trostberg GmbH, tidligere AlzChem Hart GmbH

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Den omtvistede afgørelses 1 artikel 1 og 3-5 annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første appelanbringende: Retten begik en retlig fejl, idet den foretog en urigtig fortolkning og en urigtig anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, artikel 108, stk. 2, TEUF og artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999 2 ved at fastslå, at tilbagesøgningsafgørelsen i en sag som denne kunne udstrækkes til appellanten, selv om appellanten havde betalt en markedspris for støttemodtagerens aktiver.

Andet appelanbringende: Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at Kommissionen ikke havde bevisbyrden med hensyn til, om støtten var blevet overført til appellanten ved et salg af aktiverne til under markedspris.

Tredje appelanbringende: Retten begik en retlig fejl eller fordrejede de faktiske omstændigheder ved at se bort fra flere (næsten uigendrivelige) formodninger for, at der blev betalt en markedspris for aktiverne.

Fjerde appelanbringende: Retten begik en retlig fejl ved at fejlfortolke begrebet vedrørende kriterierne om »transaktionens anvendelsesområde« og »transaktionens økonomiske følgerigtighed« med henblik på godtgørelsen af økonomisk kontinuitet.

Femte appelanbringende: Retten begik en retlig fejl ved at acceptere, at Kommissionen kunne nå til den konklusion, at der forelå økonomisk kontinuitet på grundlag af kun to af de opstillede kriterier, idet alle de øvrige kriterier talte imod økonomisk kontinuitet.

Sjette appelanbringende: Retten begik en retlig fejl, idet den foretog en urigtig fortolkning og en urigtig anvendelse af den relevante retlige bestemmelse, som forbød kollektive afskedigelser, samt en urigtig retlig kvalificering af de faktiske omstændigheder ved at fastslå, at forbuddet mod kollektive afskedigelser udgjorde en fordel for NCHZ i stedet for en konkret ulempe i form af forøgede omkostninger, og ved ikke at reducere det hævdede statsstøttebeløb med et beløb svarende til de forøgede omkostninger.

Syvende appelanbringende: Retten begik en retlig fejl ved at erstatte begrundelsen i den omtvistede afgørelse med sin egen begrundelse, idet Kommissionen ikke fremførte nogen argumenter eller redegørelser for, hvorledes forbuddet mod kollektive afskedigelser udgjorde en fordel for NCHZ.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1826 af 15.10.2014 i statsstøttesag SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) om Slovakiets støtte til NCHZ (EUT 2015, L 269, s. 71).

2     Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT 1999, L 83, s. 1).