Valitus, jonka Fortischem a.s. on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-121/15, Fortischem v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-890/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Fortischem a.s. (edustajat: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál ja M. Staroň, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja AlzChem AG, aiemmin AlzChem Trostberg GmbH, aiemmin AlzChem Hart GmbH

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion,

kumoaa riidanalaisen päätöksen1 1 ja 3–5 artiklan, ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan ja soveltaessaan virheellisesti SEUT 107 artiklan 1 kohtaa, SEUT 108 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen (EY) N:o 659/19992 14 artiklan 1 kohtaa, kun se katsoi, että takaisinperintäpäätös voitiin tämänkaltaisessa asiassa ulottaa valittajaan siitä huolimatta, että tämä oli maksanut markkinahinnan tuensaajan omaisuudesta.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei komissiolla ollut todistustaakkaa sen kysymyksen osalta, oliko tuki siirretty valittajalle myymällä omaisuuserät alle markkinahinnan.

Kolmas valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tai otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se sivuutti useita (lähes kiistattomia) olettamia, joiden mukaan omaisuuseristä maksettiin markkinahinta.

Neljäs valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan virheellisesti ”kaupan laajuutta” ja ”kaupan taloudellisia perusteluja” koskevia kriteerejä taloudellisen jatkuvuuden määrittämiseksi.

Viides valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen hyväksyessään komission päätelmän, jonka mukaan taloudellinen jatkuvuus voitiin todeta ainoastaan kahden vahvistetun kriteerin perusteella, vaikka kaikki muut kriteerit puhuivat taloudellista jatkuvuutta vastaan.

Kuudes valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan ja soveltaessaan virheellisesti lainsäädännön asianomaisia säännöksiä, joissa kiellettiin työntekijöiden joukkovähentäminen, ja sen oikeudellinen arviointi tosiseikoista oli virheellinen, kun se ensinnäkin katsoi, että NCHZ sai joukkovähentämistä koskevasta kiellosta etua sen sijaan että tästä olisi aiheutunut sille konkreettista haittaa korkeampien kulujen vuoksi, ja kun se toiseksi ei alentanut väitetyn valtiontuen määrää korkeampia kuluja vastaavalla määrällä.

Seitsemäs valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen korvatessaan riidanalaisen päätöksen perustelut omilla perusteluillaan, koska komissio ei ollut esittänyt väitteitä tai selityksiä siitä, miten NCHZ sai työntekijöiden joukkovähentämistä koskevasta kiellosta etua.

____________

1 Valtiontuesta SA.33797 – (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), jonka Slovakia on myöntänyt NCHZ:lle, 15.10.2014 annettu komission päätös (EU) 2015/1826 (EUVL 2015, L 269, s. 71).

2 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL 1999, L 83, s. 1).