2019 m. gruodžio 4 d. Fortischem a.s. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-121/15 Fortischem / Komisija

(Byla C-890/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Fortischem a.s., atstovaujama advokatų C. Arhold, P. Hodál ir M. Staroň

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, AlzChem AG, anksčiau – AlzChem Trostberg GmbH, anksčiau – AlzChem Hart GmbH

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

panaikinti ginčijamo sprendimo1 1, 3–5 straipsnius;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai neteisingai aiškino ir taikė SESV 107 straipsnio 1 dalį, 108 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 659/19992 14 straipsnio 1 dalį, nuspręsdamas, kad tokiu kaip nagrinėjamas atveju sprendimas dėl grąžinimo gali būti išplečiamas jį taikant ir apeliantei, net jeigu apeliantė už pagalbos gavėjo turtą sumokėjo rinkos kainą.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad Komisija neturėjo pareigos įrodyti, ar pagalba buvo perleista apeliantei, turtą pardavus už žemesnę nei rinkos kainą.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą arba iškreipė faktus, kai nesivadovavo įvairiomis (praktiškai nepaneigiamomis) prielaidomis, patvirtinančiomis, kad už turtą buvo sumokėta rinkos kaina.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai klaidingai suprato „sandorio apimties“ ir „sandorio ekonominės logikos“ kriterijų, taikomų ekonominiam tęstinumui nustatyti, turinį.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą pripažinęs, kad Komisija galėjo prieiti prie išvados dėl ekonominio tęstinumo buvimo remdamasi tik dviem iš nustatytų kriterijų, nors visi kiti kriterijai neigia ekonominio tęstinumo buvimą.

Šeštasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai klaidingai aiškino ir taikė reikšmingą teisės nuostatą, draudžiančią kolektyvinį atleidimą iš darbo, ir klaidingai teisiškai kvalifikavo faktines aplinkybes, kai priėjo prie išvados, kad kolektyvinio atleidimo iš darbo draudimas buvo naudingas NCHZ, nors faktiškai tai buvo nenaudinga dėl išaugusių išlaidų, ir nesumažino tariamos valstybės pagalbos suma, atitinkančia išaugusių išlaidų dydį.

Septintasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai savo argumentus pakeitė ginčijamame sprendime išdėstytais argumentais, nes Komisija nepateikė jokių argumentų ar paaiškinimų, kaip kolektyvinio atleidimo iš darbo draudimas buvo naudingas NCHZ.

____________

1 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1826 dėl valstybės pagalbos SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), kurią Slovakija teikė įmonei NCHZ (OL L 269, 2015, p. 71).

2 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).