Pritožba, ki jo je Fortischem a.s. vložila 4. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-121/15, Fortischem/Komisija

(Zadeva C-890/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Fortischem a.s. (zastopniki: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocats)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, AlzChem AG, nekdanja AlzChem Trostberg Gmbh, nekdanja AlzChem Hart GmbH

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

člene 1 in od 3 do 5 izpodbijanega sklepa1 razglasi za nične;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo zaradi napačne razlage in uporabe člena 107(1), člena 108(2) TFEU in člena 14(1) Uredbe (ES) št. 659/19992 s tem, ko je presodilo, da je v takem primeru kot je predmetni, sklep o izterjavi mogoče razširiti na pritožnico, čeprav je ta plačala tržno ceno za sredstva prejemnika pomoči.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, ko je presodilo, da Komisija ni nosila dokaznega bremena glede tega, ali je bila pomoč prenesena na pritožnico s prodajo sredstev pod tržno vrednostjo.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo ali izkrivilo dejstva s tem, da ni upoštevalo nekaterih (skoraj neizpodbojnih) predpostavk, ki so kazale na to, da je bila za sredstva plačana tržna cena.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, ko je napačno razlagalo pomen merila „obseg transakcije“ in „ekonomska logika transakcije“ zaradi ugotavljanja ekonomske kontinuitete.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je sprejelo, da je Komisija lahko prišla do sklepa, da je bila podana ekonomska kontinuiteta, na podlagi zgolj dveh od uveljavljenih meril, čeprav so vsa ostala merila govorila proti ekonomski kontinuiteti.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker je napačno razlagalo in uporabilo upoštevne določbe zakona, ki je prepovedoval kolektivna odpuščanja, ker je napačno pravno okvalificiralo dejstva z ugotovitvijo, da je prepoved kolektivnih odpuščanj pomenila prednost za družbo NCHZ namesto dejanske neugodnosti zaradi povečanih stroškov in ker zneska domnevne državne pomoči ni zmanjšalo za znesek, ki ustreza povečanim stroškom.

Sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, ko je s svojim razlogovanjem nadomestilo razlogovanje v izpodbijanem sklepu, saj Komisija ni podala nobenih trditev ali pojasnil glede tega, na kakšen način je prepoved kolektivnih odpuščanj za družbo NCHZ pomenila prednost.

____________

1 Sklep Komisije (EU) 2015/1826 z dne 15. oktobra 2014 o državni pomoči SA.33797 – (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) ki jo je Slovaška izvedla za podjetje NCHZ (UL 2015, L 269, str. 71).

2 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).