Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Apelacyjny w Krakowie (Πολωνία) στις 18 Οκτωβρίου 2019 – C. S.A. w P. κατά Συνδίκου πτωχεύσεως της I.T. w O. υπό εκκαθάριση

(Υπόθεση C-764/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: C. S.A. w P.

Εφεσίβλητος: Σύνδικος πτωχεύσεως της I.T. w O. υπό εκκαθάριση

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 2, το άρθρο 4, παράγραφος 3, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την έννοια ότι δεν αποτελεί ανεξάρτητο δικαστή, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, πρόσωπο διορισθέν στη θέση του δικαστή κατά κατάφωρη παράβαση των κανόνων δικαίου κράτους μέλους σχετικά με τον διορισμό των δικαστών, παράβαση συνιστάμενη ιδίως στον διορισμό του εν λόγω προσώπου στη θέση του δικαστή κατόπιν υποδείξεως οργάνου μη παρέχοντος εχέγγυα ανεξαρτησίας από τα όργανα της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας καθώς και αμεροληψίας, λόγω συστημικού αποκλεισμού του δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας της διαδικασίας διορισμού, αλλά και συνιστάμενη στον διορισμό του εν λόγω προσώπου στη θέση του δικαστή παρά την προηγούμενη άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου [του Naczelny Sąd Administracyjny (Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου)] κατά της απόφασης εθνικής αρχής [της Krajowa Rada Sądownictwa (Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου)], η οποία περιλαμβάνει πρόταση διορισμού του ενδιαφερόμενου προσώπου στη θέση του δικαστή, παρά την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης αυτής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και παρά τη μη περάτωση της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου (Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου) πριν από την επίδοση της πράξης διορισμού;

–     και, ως εκ τούτου, δεν είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως, κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης, το δικαστήριο στη σύνθεση του οποίου μετέχουν πρόσωπα διορισθέντα υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης επί του πρώτου ερωτήματος, έχουν το άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 2, το άρθρο 4, παράγραφος 3, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την έννοια ότι η απόφαση που εκδίδεται από δικαστή και από δικαστήριο τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας, το οποίο έχει την περιγραφόμενη στο πρώτο ερώτημα σύνθεση, δεν αποτελεί δικαστική απόφαση από νομικής απόψεως (είναι ανυπόστατη απόφαση) σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σχετική δε εκτίμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τακτικό δικαστήριο που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί δικαστήριο κατά την έννοια της νομοθεσίας της Ένωσης;

____________