Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 20. november 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mod BT

(Sag C-843/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parter i hovedsagen

Appellant: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Indstævnt: BT

Præjudicielt spørgsmål

Er fællesskabsretten til hinder for en national bestemmelse som artikel 208 stk. 1, litra c), i Ley General de la Seguridad Social (den almindelige lov om social sikring) af 2015, som bestemmer, at for alle, der er omfattet af den almindelige sociale sikringsordning, skal den pension, der skal udbetales, og som beregnes i henhold til den almindelige sociale sikringsordning uden minimumstillæg, mindst svare til minimumspensionen, for at de kan opnå førtidspension efter eget ønske, for så vidt som den indirekte forskelsbehandler kvinder, som er omfattet af den almindelige sociale sikringsordning, eftersom ordningen i langt højere grad berører kvinder end mænd?

____________