Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španielsko) 20. novembra 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

(vec C-843/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Odporkyňa v odvolacom konaní: BT

Prejudiciálna otázka

Je v rozpore s právom Spoločenstva taká vnútroštátna právna úprava, akou je článok 208 [ods. 1] písm. c) všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení z roku 2015, ktorá od všetkých poistencov všeobecného systému vyžaduje, aby na to, aby mohli odísť do dobrovoľného predčasného starobného dôchodku, sa dôchodok, ktorý sa má poberať, vypočítaný v súlade s riadnym režimom bez doplatkov do minimálnej výšky, rovnal prinajmenšom minimálnemu dôchodku; v rozsahu, v akom nepriamo diskriminuje ženy, ktoré sú poistené vo všeobecnom systéme, keďže sa vzťahuje na oveľa väčší počet žien ako mužov?

____________