Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) dne 5. listopadu 2019 – Flavourstream SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Věc C-822/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé, žalovaní v řízení v prvním stupni: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Odpůrkyně, žalobkyně v řízení v prvním stupni: Flavourstream SRL

Předběžná otázka

Musí být podle nomenklatury uvedené v příloze I nařízení č. 2658/87 ve znění prováděcího nařízení 2016/18211 výrobek „AURIC GMO FREE“, který je předmětem tohoto sporu, zařazen do podpoložky 1702 90 95 nebo do podpoložky 2912 49 00 této nomenklatury?

____________

1 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 2016, L 294, s. 1).