Αναίρεση που άσκησε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-884/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd κατά Επιτροπής·

να απορρίψει τον πρώτο λόγο της προσφυγής ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως αβάσιμο·

να αναπέμψει την υπόθεση όσον αφορά τους δεύτερο έως τέταρτο λόγους της προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για την έκδοση νέας αποφάσεως·

να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας και των προηγηθεισών συναφών διαδικασιών, ήτοι των διαδικασιών που οδήγησαν στην έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως, της κατ’ αναίρεση αποφάσεως και της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η Επιτροπή προβάλλει τρεις λόγους αναιρέσεως.

Πρώτον, υφίσταται νομικό σφάλμα στις σκέψεις 55 έως 61 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως. Στις σκέψεις αυτές, το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένα τόσο το άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο β΄, όσο και το άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο γ΄, τρίτη περίπτωση, του βασικού κανονισμού 1 . Το Γενικό Δικαστήριο συνήγαγε από τις εν λόγω διατάξεις προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία άρνηση αναγνωρίσεως του ΚΟΑ 2 χωρεί μόνον όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφοι 1 έως 6, του βασικού κανονισμού στην εταιρία που ζητεί να υπαχθεί σε ΚΟΑ θα οδηγούσε σε τεχνητά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, η εκτίμηση πρέπει να αποδεικνύει τις ακριβείς συνέπειες της διαπιστωθείσας στρεβλώσεως επί της λογιστικής καταγραφής της εταιρίας. Ωστόσο, η εν λόγω υποχρέωση απεικονίσεως του αντίκτυπου της στρεβλώσεως στις τιμές, το κόστος και τις εισροές υφίσταται μόνον όσον αφορά το πρώτο σκέλος του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο γ΄, πρώτη περίπτωση, του βασικού κανονισμού, όπου η προϋπόθεση αυτή μνημονεύεται ρητώς. Στην υπόθεση Συμβούλιο κατά Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, το Δικαστήριο θεμελίωσε την ως άνω προϋπόθεση στο γράμμα της εν λόγω διατάξεως. Δεν υπάρχει περιθώριο επεκτάσεως αυτής της συλλογιστικής κατ’ αναλογία και στα πέντε κριτήρια που ορίζει για το ΚΟΑ το άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο γ΄, του βασικού κανονισμού.

Δεύτερον, υφίστανται πλείονα νομικά σφάλματα στις σκέψεις 62 έως 73 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως. Αφενός, το κόστος κεφαλαίου συνιστά συντελεστή παραγωγής, ακριβώς όπως και το κόστος εργασίας. Ως εκ τούτου, τα δύο καθεστώτα επιδοτήσεων σχετίζονται άμεσα με το κόστος παραγωγής. Αφετέρου, το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του τη διενεργηθείσα από την Επιτροπή εκτίμηση όσον αφορά τον αντίκτυπο των δύο καθεστώτων επιδοτήσεων στην πρωτοδίκως προσφεύγουσα, τόσο όσον αφορά τον προσδιορισμό του κρίσιμου χρονικού διαστήματος όσο και όσον αφορά το συνολικό καταβληθέν ποσό. Αντιθέτως, προέβη σε δική του οικονομική εκτίμηση, υποκαθιστώντας τη διενεργηθείσα από την Επιτροπή εκτίμηση.

Τρίτον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση βρίθει διαδικαστικών πλημμελειών. Η πρωτοδίκως προσφεύγουσα δεν αμφισβήτησε την ερμηνεία στην οποία προέβη η Επιτροπή σχετικά με το άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο γ΄, τρίτη περίπτωση, του βασικού κανονισμού, αλλά μόνον την εκ μέρους της τελευταίας εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως στα πραγματικά περιστατικά. Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ultra vires. Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο δεν παρείχε στην Επιτροπή την ευκαιρία να τοποθετηθεί επί της αναπτυχθείσας στο πλαίσιο της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως καινοφανούς ερμηνείας του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο γ΄, του βασικού κανονισμού, και ως εκ τούτου προσβλήθηκε το δικαίωμα της Επιτροπής σε δίκαιη δίκη.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ 2009, L 343, σ. 51, διορθωτικό στην ΕΕ 2016, L 44, σ. 20).

2 Καθεστώς οικονομίας της αγοράς.