2019 m. gruodžio 3 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Komisija

(Byla C-884/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche

Kitos proceso šalys: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimą byloje T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Komisija;

atmesti pirmąjį pirmojoje instancijoje pateikto ieškinio pagrindą kaip teisiškai nepagrįstą;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo, kiek tai susiję su pirmojoje instancijoje pateikto ieškinio antruoju, trečiuoju ir ketvirtuoju pagrindais;

atidėti bylinėjimosi šioje byloje ir ankstesnėse susijusiose bylose, konkrečiai kalbant, bylose, kuriose buvo priimtas pirminis sprendimas, apeliacinis sprendimas ir skundžiamas sprendimas, patirtų išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija pateikia tris apeliacinio skundo pagrindus.

Pirma, Sprendimo 55–61 punktuose padaryta teisės klaida. Šiuose punktuose Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino tiek pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą, tiek 2 straipsnio 7 dalies c punkto trečią įtrauką1 . Bendrasis Teismas šiose nuostatose įžvelgė reikalavimą, kad gali būti atsisakyta taikyti RESVĮ statusą2 tik tuomet, kai Komisija nustato, jog pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1–6 dalių taikymas įmonei, kuri prašo jai suteikti RESVĮ statusą, sukeltų dirbtinių pasekmių. Kitaip tariant, vertinimu turi įrodytas konkretų iškraipymo, nustatyto įmonės apskaitos dokumentuose, poveikis. Vis dėlto, ši pareiga įrodyti iškraipymo poveikį kainoms, išlaidoms ir sąnaudoms egzistuoja tik tiek, kiek tai susiję su pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmos įtraukos pirma dalimi, kurioje šis reikalavimas konkrečiai paminėtas. Sprendime Taryba / Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Teisingumo Teismas šį reikalavimą grindė šia konkrečia formuluote. Šio svarstymo pagal analogiją negalima perkelti visiems penkiems kriterijams, nustatytiems pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte, pagal kuriuos suteikiamas RESVĮ statusas.

Antra, Komisija teigia, kad sprendimo 62–73 punktuose padaryta keletas teisės klaidų. Visų pirma, su kapitalu susijusios išlaidos, lygiai kaip ir su darbo jėga susijusios išlaidos, yra gamybos veiksnys. Vadinasi, abi subsidijų schemos yra tiesiogiai susijusios su gamybos išlaidomis. Antra, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į Komisijos atliktą abiejų subsidijų schemų poveikio ieškovei pirmoje instancijoje vertinimą, susijusį tiek su atitinkamo laikotarpio nustatymu, tiek su bendra gauta suma. Vietoje to, jis Komisijos ekonominį pakeitė vertinimą savuoju.

Trečia, sprendime padaryta procesinių klaidų. Ieškovė pirmoje instancijoje ginčijo ne tai, kaip Komisija aiškino pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto trečią įtrauką, bet kaip ji šią nuostatą taikė faktinėms aplinkybėms. Todėl Bendrasis teismas sprendimą priėmė veikdamas ultra vires. Be to, Bendrasis Teismas nesuteikė Komisijai progos pateikti savo nuomonę dėl šiame sprendime pateikto naujoviško pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto aiškinimo ir taip pažeidė Komisijos teisę būt išklausytai.

____________

1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, p. 51, klaidų ištaisymas OL L 44, 2016, p. 20).

2 Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statusas.