Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. decembrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

(Lieta C-884/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche)

Pārējie lietas dalībnieki: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd un GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Komisija;

noraidīt pirmo prasības pamatu pirmajā instancē kā juridiski nepamatotu;

nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai otrā līdz ceturtā pirmajā instancē izvirzītā pamata atkārtotai izskatīšanai;

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem šajā tiesvedībā un iepriekšējās saistītajās tiesvedībās, proti, tajās, kurās tika taisīts sākotnējais spriedums, spriedums par apelācijas sūdzību un pārsūdzētais spriedums, pieņemšanu atlikt.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija izvirza trīs apelācijas pamatus.

Pirmkārt, sprieduma 55.–61. punktā ir pieļauta tiesību kļūda. Tādējādi Vispārējā tiesa ir nepareizi interpretējusi gan Pamatregulas 1 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu, gan 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta trešo ievilkumu. Vispārējā tiesa no minētajām tiesību normām ir izsecinājusi prasību, ka TER 2 var tikt noraidīts tikai tad, ja Komisija konstatē, ka Pamatregulas 2. panta 1.–6. punkta piemērošana uzņēmumam, kas lūdz TER, izraisītu mākslīgus rezultātus. Citiem vārdiem sakot, vērtējumam ir jāpierāda uzņēmuma grāmatvedības dokumentos atklātā izkropļojuma precīza ietekme. Tomēr šāds pienākums pierādīt izkropļojuma ietekmi uz cenām, izmaksām un ieguldījumiem pastāv tikai saistībā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta pirmā ievilkuma pirmo daļu, kurā šī prasība ir konkrēti minēta. Spriedumā Padome/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Tiesa šo prasību pamatoja ar šo konkrēto formulējumu. Nav iespējams šo argumentāciju paplašināt pēc analoģijas, lai to attiecinātu uz visiem pieciem TER kritērijiem, kas ir paredzēti Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā.

Otrkārt, sprieduma 62.–73. punktā ir pieļautas vairākas tiesību kļūdas. Pirmkārt, kapitāla izmaksas ir ražošanas faktors tāpat kā darbaspēka izmaksas. Tādējādi abas subsīdiju shēmas ir tieši saistītas ar ražošanas izmaksām. Otrkārt, Vispārējā tiesa nav ņēmusi vērā Komisijas veikto vērtējumu attiecībā uz abu subsīdiju shēmu ietekmi uz prasītāju pirmajā instancē ne saistībā ar attiecīgā laikposma noteikšanu, ne saistībā ar kopējo saņemto summu. Tieši pretēji tā Komisijas ekonomisko vērtējumu aizstāja ar savu vērtējumu.

Treškārt, spriedumā ir pieļautas procesuālas kļūdas. Prasītājs pirmajā instancē apstrīdēja nevis to, kā Komisija ir interpretējusi Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta trešo ievilkumu, bet tikai to, kā tā šo tiesību normu ir piemērojusi faktiem. Tādējādi Vispārējā tiesa lēma ultra vires. Turklāt Vispārējā tiesa nedeva Komisijai iespēju paust savu viedokli par Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta jauno interpretāciju, kas pausta spriedumā, tādējādi pārkāpjot Komisijas tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu.

____________

1 Regula (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV 2009, L 343, 51. lpp., labojums – OV 2016, L 44, 20. lpp.).

2 Tirgus ekonomikas režīms.