Appell ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2019 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-ħames Awla) fl-24 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-884/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, aġenti)

Partijiet oħra fil-proċedura: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Talbiet

L-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla s-sentenza tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 24(2) tar-Regolament Nru 1107/2009 ta’ Settembru 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings vs Il-Kummissjoni (T-586/14 RENV, EU:T:2019:668);

tiċħad l-ewwel motiv tar-rikors fl-ewwel istanza bħala infondat fid-dritt;

tibgħat lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali għal eżami mill-ġdid tat-tieni sar-raba’ motivi tar-rikors fl-ewwel istanza;

tirriżerva l-ispejjeż ta’ din il-proċedura u tal-proċeduri preċedenti relatati mal-istess kawża, jiġifieri l-proċeduri li wasslu għas-sentenza inizjali, is-sentenza mogħtija fuq appell u s-sentenza appellata.

Aggravji u argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni tinvoka tliet aggravji insostenn tal-appell tagħha.

L-ewwel nett, hija ssostni li l-punti 55 sa 61 tas-sentenza appellata huma vvizzjati bi żball ta’ liġi. Skont il-Kummissjoni, f’dawn il-punti, il-Qorti Ġenerali tat interpretazzjoni żbaljata tal-Artikolu 2(7)(b) u tat-tielet inċiż tal-Artikolu 2(7)(ċ) tar-regolament bażiku 1 . Il-Qorti Ġenerali interpretat dawn id-dispożizzjonijiet bħala li jimplikaw li TES 2 jista’ jiġi rrifjutat biss meta l-Kummissjoni tikkonkludi li l-applikazzjoni tal-Artikolu 2(1) sa (6) tar-regolament bażiku għall-kumpannija li titlob TES tagħti lok għal riżultati artifiċjali. Fi kliem ieħor, l-evalwazzjoni għandha turi l-effett preċiż tad-distorsjoni rrelevata fuq id-dokumenti tal-kontijiet tal-kumpannija. Madankollu, skont il-Kummissjoni, dan l-obbligu li jintwera l-impatt tad-distorsjoni fuq il-prezzijiet, l-ispejjeż u l-inputs jeżisti biss għall-ewwel inċiż tal-Artikolu 2(7)(ċ) tar-regolament bażiku, fejn dan ir-rekwiżit huwa msemmi speċifikatament. Fis-sentenza tad-19 ta’ Lulju 2012, Il-Kunsill vs Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471), il-Qorti tal-Ġustizzja bbażat dan ir-rekwiżit fuq il-formulazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni. Ma huwiex possibbli li titwessa l-portata ta’ dan ir-raġunament b’analoġija sabiex jiġu inklużi l-ħames kriterji kollha meħtieġa sabiex jiġi rrikonoxxut TES previst mill-Artikolu 2(7)(ċ) tar-regolament bażiku.

It-tieni nett, il-Kummissjoni ssostni li l-punti 62 sa 73 tas-sentenza appellata huma vvizzjati b’diversi żbalji ta’ liġi. Fl-ewwel lok, l-ispiża tal-kapital tikkostitwixxi fattur ta’ produzzjoni, bħall-ispjiża tax-xogħol. Konsegwentement, iż-żewġ skemi ta’ sussidju għandhom rabta diretta mal-ispiża ta’ produzzjoni. Fit-tieni lok, il-Kummissjoni tqis li l-Qorti Ġenerali ma tieħux inkunsiderazzjoni l-analiżi magħmula mill-Kummissjoni tal-impatt taż-żewġ skemi ta’ sussidji fuq l-appellanti, kemm f’dak li jikkonċerna l-identifikazzjoni tal-perijodu relevanti kif ukoll f’dak li jikkonċerna l-ammont totali rċevut. Għall-kuntrarju, il-Qorti Ġenerali tissostitwixxi l-analiżi tagħha għal dik tal-Kummissjoni.

It-tielet nett, il-Kummissjoni ssostni li s-sentenza appellata hija vvizzjata b’irregolaritajiet proċedurali. L-appellanti fl-ewwel istanza ma kkontestatx il-mod kif il-Kummissjoni interpretat it-tielet inċiż tal-Artikolu 2(7)(ċ) tar-regolament bażiku, iżda sempliċement il-mod kif il-Kummissjoni applikat din id-dispożizzjoni għall-fatti. Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet ultra vires. Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali ma tat l-ebda opportunità lill-Kummissjoni tesponi l-perspettiva tagħha rigward l-interpretazzjoni ġdida tal-Artikolu 2(7)(ċ) tar-regolament bażiku li saret fis-sentenza appellata, bi ksur għalhekk tad-dritt għal smiegħ b’mod xieraq li tgawdi minnu l-Kummissjoni.

____________

1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat- 30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (ĠU 2009, L 343, p. 51, rettifika ppubblikata fil-ĠU 2016, L 44, p. 20).

2 Trattament ta’ ekonomija tas-suq.