Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 6 декември 2019 г. — One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Дело C-900/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Ответник: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Друга страна : Fédération nationale des Chasseurs

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите на член 9, параграф 1, буква в) от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 20091 година да се тълкуват в смисъл, че не допускат държавите членки да разрешават използването на средства, съоръжения и методи за улавяне или убиване, които макар в минимална степен и само временно могат да доведат до прилов? Евентуално при какви критерии, свързани по-специално с ограничения дял или количество на този прилов, с факта, че по принцип разрешеният ловен способ няма летален характер, и със задължението за освобождаване без сериозни увреждания на случайно уловените екземпляри, се смята, че е изпълнен поставеният от тези разпоредби критерий за избирателност?

Трябва ли Директива 2009/147/ЕО от 30 ноември 2009 г. да се тълкува в смисъл, че целта да се запази използването на традиционно утвърдени начини и средства за лов на птици за развлекателни цели и доколкото бъдат изпълнени всички останали условия от буква в) на същия параграф за такава дерогация, може да обоснове липсата на друго задоволително разрешение по смисъла на член 9, параграф 1 от нея, като по този начин позволи дерогация от принципа за забрана на тези средства и начини за лов, предвиден в член 8 от нея?

____________

1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (OВ, L 20, 2010 г., стp. 7).