Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 6. detsembril 2019 – One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux versus Ministre de la Transition écologique et solidaire

(kohtuasi C-900/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux

Vastustaja: Ministre de la Transition écologique et Solitaire

Menetlusse astuja: Fédération nationale des Chasseurs

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ1 artikli 9 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et see ei võimalda liikmesriikidel lubada kasutada püüdmise või surmamise vahendeid, seadiseid ja viise, mis võivad tingida – kasvõi vähesel määral ja üksnes ajutiselt ‒ kaaspüügi? Kui jah, siis missugustest kriteeriumidest ‒ mis on seotud eeskätt selle kaaspüügi piiratud osakaalu või ulatusega, asjaoluga, et lubatud küttimisviis ei too põhimõtteliselt kaasa surma, ning kohustusega lasta kogemata püütud isendid ilma tõsiste kahjustusteta vabadusse ‒ võib lähtuda, et pidada nende õigusnormidega kehtestatud valikulisuse kriteeriumi täidetuks?

2.    Kas 30. novembri 2009. aasta direktiivi tuleb tõlgendada nii, et eesmärk kaitsta traditsiooniliste lindude küttimisviiside ja -vahendite kasutamist puhkeaja veetmisega seonduvatel eesmärkidel võib olukorras, kus kõik niisuguse erandi tegemiseks sama lõike punktis c sätestatud tingimused on täidetud, õigustada seda, et puudub muu rahuldav lahendus direktiivi artikli 9 lõike 1 tähenduses ning seega on võimalik teha erand direktiivi artiklis 8 sätestatud keelust kasutada neid küttimisviise ja -vahendeid?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT 2010, L 20, lk 7).