Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. decembrī iesniedza Conseil d’État (Francija) – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Lieta C-900/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d’État

Pamatlietas puses

Prasītājas: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Atbildētājs: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Piedaloties: Fédération nationale des Chasseurs

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvas 2009/147/EK 1 9. panta 1. punkta c) apakšpunkta tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tām dalībvalstīm tiek liegts atļaut izmantot sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, kas pat minimālā un vienīgi īslaicīgā veidā var izraisīt “piezvejas” gadījumus? Attiecīgajā gadījumā kādi kritēriji, it īpaši saistībā ar šo atļautā medību paņēmiena, kas nav letāls, “piezvejas” gadījumu ierobežoto proporciju vai apjomu, un pienākumu nekavējoties atbrīvot bez nopietniem savainojumiem netīši sagūstītus īpatņus, var tikt izmantoti, lai uzskatītu, ka šajās tiesību normās paredzētais selektivitātes kritērijs ir izpildīts?

Vai 2009. gada 30. novembra direktīva ir jāinterpretē tādējādi, ka mērķis saglabāt tradicionālus putnu medību veidus un līdzekļus atpūtas vajadzībām, un ja ir izpildīti visi citi c) apakšpunktā šādai atkāpei paredzēti nosacījumi, var attaisnot cita pieņemama risinājuma neesamību 9. panta 1. punkta nozīmē, tādējādi dodot iespēju atkāpties no tās 8. pantā noteiktā šo medību veidu un līdzekļu aizliegšanas principa?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV 2010, L 20, 7. lpp.).