Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 2. prosince 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Věc C-879/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Žalovaný: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Předběžná otázka

Musí být pojem „osoba obvykle zaměstnaná na území dvou nebo více členských států“, obsažený v čl. 14 odst. 2 první větě nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve znění vyplývajícím z nařízení Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 19961 , změněném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 ze dne 18. prosince 20062 , vykládán v tom smyslu, že zahrnuje také osobu, která v rámci jedné smlouvy uzavřené s jedním zaměstnavatelem a v průběhu období, na které se vztahuje tato smlouva, vykonává svou činnost na území každého z nejméně dvou členských států, nikoliv současně nebo souběžně, ale v průběhu bezprostředně po sobě následujících několikaměsíčních období?

____________

1 Úř. věst. 1997, L 28, s. 1; Zvl. vyd. 05/03, s. 3

2 Úř. věst. 2006, L 392, s. 1