Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. decembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

(Lieta C-879/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītāja: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Atbildētāja: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 (1971. gada 14. jūnijs) par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes Regulas (EK) Nr. 118/97 1 (1996. gada 2. decembris), kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1992/2006 2 (2006. gada 18. decembris), 14. panta 2. punktā lietotais jēdziens “persona, kas parasti ir nodarbināta divās vai vairāk dalībvalstīs” ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas uz personu, kura atbilstīgi vienam un tam pašam darba līgumam, kurš ir noslēgts ar vienu un to pašu darba devēju, kā arī šī līguma darbības laikā, strādā katrā no vismaz divām dalībvalstīm ne vienlaikus vai paralēli, bet kārtējos secīgos dažu mēnešu laikposmos?

____________

1 OV 1997, L 28, 1. lpp

2 OV 2006, L 392, 1. lpp.