Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) den 18 oktober 2019 – M.Ś., I.Ś. mot R.B.P. Spółka Akcyjna

(Mål C-765/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parter i det nationella målet

Klagande: M.Ś., I.Ś.

Motpart: R.B.P. Spółka Akcyjna

Tolkningsfrågor

Ska artikel 19.1 andra stycket samt artikel 2, artikel 4.3 och artikel 6.3 i fördraget om Europeiska unionen, jämförda med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tolkas så, att en domare inte kan anses vara oavhängig i den mening som avses i unionsrätten, då vederbörande har utnämnts till domare uppenbart i strid mot reglerna i medlemsstatens lagstiftning om utnämning av domare, i synnerhet genom att denna person utnämnts till domare, av en myndighet som varken garanterar oavhängighet i förhållande till den verkställande och lagstiftande makten eller opartiskhet, genom att lagligheten av utnämningsförfarandet systematiskt undantas från domstolsprövning och genom att denna person utnämnts till domare, trots att det beslut som fattats av den nationella myndigheten (Krajowa Rada Sądownictwa) (Nationella domstolsrådet) att nominera vederbörande för utnämning till domare dessförinnan överklagats till behörig nationell domstol (Naczelny Sąd Administracyjny) (Högsta förvaltningsdomstolen), trots att detta beslut har inhiberats i enlighet med nationell rätt och trots att förfarandet vid behörig nationell domstol (Naczelny Sąd Administracyjny) (Högsta förvaltningsdomstolen) inte avslutats innan utnämningsbeslutet antogs?

- Och ska därvid en domstol, vars dömande sammansättning utgörs av personer som utnämnts under ovannämnda förhållanden, således inte betraktas som en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag, i den mening som avses i unionsrätten?

Om den första frågan besvaras jakande, ska artikel 19.1 andra stycket samt artikel 2, artikel 4.3 och artikel 6.3 fördraget om Europeiska unionen, jämförda med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tolkas så, att en dom som har meddelats av en domare och en domstol i sista instans, som har inrättats på det sätt som beskrivs i den första tolkningsfrågan, inte utgör en dom i rättsligt hänseende (en icke existerande dom) i den mening som avses i unionsrätten, och får en prövning i detta hänseende göras av en allmän domstol som uppfyller de krav som uppställs för en domstol enligt unionslagstiftningen?

____________