Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 26.11.2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze v. MI

(asia C-870/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Vastapuoli: MI

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko [asetuksen (ETY) N:o 3821/85]1 15 artiklan [7 kohtaa] kuorma-auton kuljettajan tapauksessa tulkita siten, että siinä säädetään yhdestä kokonaisuutena tarkasteltavasta teosta, jota pidetään vain yhtenä rikkomuksena ja josta seuraa vain yksi seuraamus, vai voidaanko sen perusteella soveltaa aineellisen kumuloitumisen periaatetta siten, että rikkomuksia katsotaan tapahtuneen yhtä monta kuin säädetyn ajanjakson kuluessa (”kuluva päivä ja edeltävät 28 päivää”) on sellaisia päiviä, joilta ajopiirturin piirturilevyjä ei ole esitetty, ja niistä määrätään erikseen seuraamukset?

____________

1 Tieliikenteen valvontalaitteista 20.12.1985 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85 (EYVL 1985, L 370, s. 8).