Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 19 ноември 2019 г. — Super Bock Bebidas S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-837/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Super Bock Bebidas S.A.

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 17, параграф 6, втора алинея от Шеста директива1 на Съвета от 17 май 1977 г. (който предвижда, че държавите членки „могат да запазят в сила всички изключения, предвидени в тяхното национално законодателство към датата на влизане в сила на настоящата директива“) нова държава членка към датата на нейното присъединяване да въведе във вътрешното си законодателство изключения от правото на приспадане на ДДС?

Има ли член 17, параграф 6, втора алинея от Шеста директива същия обхват като член 176, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО2 на Съвета от 28 ноември 2006 г. (който предвижда, че държавите членки, присъединили се към Общността след 1 януари 1979 г., могат да запазят в сила всички изключения, предвидени в тяхното национално законодателство към датата на присъединяване), що се отнася до релевантната дата за установяване на „изключенията, предвидени в тяхното национално законодателство“, които могат да бъдат запазени в сила?

Ако се допусне, че с оглед на Шеста директива Португалия може да запази всички изключения, предвидени в нейното национално законодателство към 1 януари 1989 г. — дата на влизане в сила на Шеста директива в Португалия — тази възможност е изменена с оглед на Директива 2006/112/ЕО, която посочва като релевантна датата на присъединяване (1 януари 1986 г.)?

Допуска ли член 176, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. към датата на присъединяване на Португалия към Европейските общности да започнат да действат правила (съдържащи се в член 21, параграф 1 от Кодекса за данъка върху добавената стойност), които предвиждат изключение от правото на приспадане на данъка върху някои разходи (включително разходи за настаняване, храна, напитки, лизинг на автомобили, горива и пътни такси), при положение че тези правила са публикувани и предвидени първоначално да влязат в сила преди присъединяването, но влизането им в сила е отложено до датата на присъединяване?

Трябва ли член 168, буква а) от Директива 2006/112 и принципът на неутралитет да се тълкуват в смисъл, че не допускат вътрешното законодателство на държава членка да предвижда правила за изключване от правото на приспадане (като съдържащите се в член 21, параграф 1 от CIVA относно разходите за настаняване, храна, напитки, лизинг на автомобили, горива и пътни такси), приложими дори когато се установи, че придобитите стоки и услуги са използвани за целите на облагаеми сделки на данъчнозадълженото лице?

Допускат ли член 176 от Директива 2006/112 и принципът на пропорционалност да се прилагат непредвидени в Директивата изключения от правото на приспадане, които обаче могат да бъдат запазени в сила от държавите членки съгласно втората алинея от Директивата, когато се установи, че съответните разходи по същество са свързани с дейността, а стоките и услугите са използвани за целите на облагаеми сделки на данъчнозадълженото лице?

____________

1 Шеста директива на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа ОВ 1977, L 145, стр. 1 - EE 09 F 1, стр. 54

2 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OJ L 347, 11.12.2006, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).