Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 19. novembril 2019 – Super Bock Bebidas S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-837/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Super Bock Bebidas S.A.

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi1 artikli 17 lõike 6 teise lõiguga (milles on märgitud, et liikmesriigid võivad „säilitada erandid, mis sisalduvad käesoleva direktiivi jõustumise ajal nende siseriiklikes õigusaktides“) oli uuel liikmesriigil lubatud kehtestada ühinemiskuupäeval oma riigisiseses õiguses erandid käibemaksu mahaarvamise õigusest?

2.    Kas kuuenda direktiivi artikli 17 lõike 6 teisel lõigul on samasugune ulatus nagu nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ2 artikli 176 teisel lõigul (milles on sätestatud, et ühendusega pärast 1. jaanuari 1979 ühinenud liikmesriigid võivad säilitada kõik erandid, mis on ette nähtud nende riigisiseses õiguses ühinemisekuupäeva seisuga) selles osas, mis puudutab asjaomast kuupäeva, mille seisuga kindlaks määrata, millised on „nende riigisiseses õiguses ette nähtud erandid“, mille võib säilitada?

3.    Juhul kui kuuenda direktiivi seisukohast võis Portugal säilitada kõik erandid, mis kehtisid tema riigisiseses õiguses 1. jaanuari 1989. aasta seisuga, millal kuues direktiiv jõustus Portugalis, siis kas seda võimalust muudeti direktiiviga 2006/112/EÜ, milles on märgitud asjaomaseks kuupäevaks ühinemiskuupäev (1. jaanuar 1986)?

4.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ artikli 176 teise lõiguga on vastuolus see, kui Portugali Euroopa ühendustega ühinemise kuupäeval jõustuvad õigusnormid (nagu käibemaksuseadustiku artikli 21 lõikes 1 sätestatud normid), millega sätestatakse erand maksu mahaarvamise õigusest seoses teatud kuludega (sh majutus-, toitlustus-, joogi-, autorendi-, kütuse- ja teemaksukulud), juhul kui need õigusnormid on juba avaldatud ja nende jõustumine oli algselt ette nähtud enne ühinemist, kuid lükati edasi kuupäevani, millal toimus ühinemine?

5.    Kas direktiivi 2006/112 artikli 168 punkti a ja neutraalse maksustamise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, et liikmesriigi riigisiseses õiguses säilitatakse mahaarvamisõiguse välistamise õigusnormid (nagu need, mis on sätestatud käibemaksuseadustiku artikli 21 lõikes 1 ning mis käsitlevad majutus-, toitlustus-, joogi-, autorendi-, kütuse- ja teemaksukulusid), mida kohaldatakse isegi siis, kui on tõendatud, et soetatud kaupu ja teenuseid kasutati maksukohustuslase maksustatavate tehingute tarbeks?

6.    Kas direktiivi 2006/112 artikliga 176 ja proportsionaalsuse põhimõttega on vastuolus see, kui mahaarvamisõiguse erandeid, mida ei ole selles direktiivis ette nähtud, kuid mille liikmesriigid võivad selle artikli teise lõigu kohaselt säilitada, kohaldatakse siis, kui on tõendatud, et asjaomased kulud on oma olemuselt rangelt tööalased ning kaupu ja teenuseid kasutati maksukohustuslase maksustatavate tehingute tarbeks?

____________

1 Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).

2 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).