Appel iværksat den 4. december 2019 af Irland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 24. september 2019 i forenede sager T-755/15 og T-759/15, Luxembourg og Fiat Chrysler Finance Europe mod Kommissionen

(Sag C-898/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Irland (ved M. Browne, A. Joyce, J. Quaney og P. Gallagher SC, som befuldmægtigede, samt S. Kingston og B. Doherty, BL)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Fiat Chrysler Finance Europe og Storhertugdømmet Luxembourg

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 24. september 2019 i de forenede sager T-755/15 og T-759/15, Luxembourg og Fiat Chrysler Finance Europe mod Kommissionen, ophæves.

Kommissionens afgørelse 1 af 21. oktober 2015 annulleres, og

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende: Retten begik en retlig fejl og foretog en fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF i forbindelse med sin tilgang til »armslængdeprincippet«.

Andet anbringende: Retten begik en retlig fejl og foretog en fejlagtig anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF ved sin analyse af, om der forelå selektivitet.

Tredje anbringende: Retten tilsidesatte sin pligt til at begrunde sin dom.

Fjerde anbringende: Retten tilsidesatte retssikkerhedsprincippet ved at tillade Kommissionen at prøve afgørelser fra nationale skattemyndigheder på grundlag af Kommissionens fortolkning af armslængdeprincippet, som var uforudsigelig og hvis indhold er ukendt.

Femte anbringende: Retten tilsidesatte artikel 4 TEU og 5 TEU og anvendte uberettiget statsstøttereglerne til at harmonisere medlemsstaternes regler om direkte beskatning.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2326 af 21.10.2015 om statsstøtte SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) iværksat af Luxembourg til fordel for Fiat (meddelt under nummer C(2015) 7152) (EUT 2016, L 351, s. 1).