Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Īrija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-755/15 un T-759/15 Luksemburga un Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

(Lieta C-898/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Īrija (pārstāvji: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher, SC, pārstāvji, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Fiat Chrysler Finance Europe, Luksemburgas Lielhercogiste

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 24. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-755/15 un T-759/15, Luksemburga un Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija;

atcelt Komisijas 2015. gada 21. oktobra lēmumu 1 un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu un nepareizi esot piemērojusi LESD 107. panta 1. punktu savā vērtējumā par tā saucamo “nesaistītu pušu darījuma principu”.

Otrais pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu un nepareizi esot piemērojusi LESD 107. panta 1. punktu savā vērtējumā par selektivitāti.

Trešais pamats: Vispārējā tiesa neesot izpildījusi pienākumu pamatot savu spriedumu.

Ceturtais pamats: Vispārējā tiesa esot pārkāpusi tiesiskās drošības principu, jo tā piekrita, ka Komisija var pārskatīt valsts nodokļu administrāciju lēmumus, atsaucoties uz Komisijas versiju par nesaistītu pušu darījuma principu, kurš esot neparedzams un kura saturs neesot zināms.

Piektais pamats: Vispārējā tiesa esot pārkāpusi LES 4. un 5. pantu un nepieļaujami esot izmantojusi noteikumus valsts atbalsta jomā, lai saskaņotu dalībvalsts noteikumus tiešo nodokļu jomā.

____________

1 Komisijas Lēmums (ES) 2016/2326 (2015. gada 21. oktobris) par valsts atbalstu SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), ko Luksemburga īsteno par labu Fiat (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7152) (OV 2016, L 351, 1. lpp.).