Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Vicenza (Taliansko) 15. novembra 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Talianska republika

(vec C-834/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Vicenza

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AV

Žalovaní: Ministero della Giustizia, Talianska republika

Prejudiciálna otázka

Bráni vnútroštátna prax, ktorá z pojmu „pracovník na kratší pracovný čas“ podľa doložky 2 rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu k smernici 1997/81/ES1 , a z pojmu „pracovník na dobu určitú“ podľa doložky 2 rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu k smernici 1999/70/ES2 , vylučuje honorárneho sudcu prvostupňového všeobecného súdu (Giudice Onorario di Tribunale – GOT) vykonávajúceho pracovnú činnosť nižšie uvedeným spôsobom, ktorým sa vyznačuje výkon práce pani AV, dosiahnutiu potrebného účinku smerníc 1997/81/ES a 1999/70/ES?

____________

1 Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 14, 1998, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267).

2 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s.43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).