Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 20 Αυγούστου 2019 – Land Nordrhein-Westfalen κατά D.-H. T. ενεργούντος ως συνδίκου πτωχεύσεως όσον αφορά την περιουσία της J & S Service UG

(Υπόθεση C-620/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesverwaltungsgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείον: Land Nordrhein-Westfalen

Αναιρεσίβλητος: D.-H. T. ενεργών ως σύνδικος πτωχεύσεως όσον αφορά την περιουσία της J & S Service UG

Μετέχων στη διαδικασία: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Προδικαστικά ερωτήματα

Υπηρετεί το άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο ι΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/6791 και την προστασία των συμφερόντων των φορολογικών αρχών;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, καλύπτει η φράση «εκτέλεση αστικών αξιώσεων» και την άμυνα της φορολογικής αρχής έναντι αστικών αξιώσεων και πρέπει αυτές να έχουν ήδη προβληθεί;

Επιτρέπει η ρύθμιση του άρθρου 23, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η οποία αφορά την προστασία σημαντικού χρηματοοικονομικού συμφέροντος κράτους μέλους στον φορολογικό τομέα, περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ως άμυνα κατά αστικών αξιώσεων πτωχευτικής ανάκλησης έναντι της φορολογικής αρχής;

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ 2016, L 119, σ. 1).