Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 20. augustil 2019 – Land Nordrhein-Westfalen versus D.-H. T., kes tegutseb J & S Service UG pankrotihaldurina

(kohtuasi C-620/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Land Nordrhein-Westfalen

Vastustaja kassatsioonimenetluses: D.-H. T., kes tegutseb J & S Service UG pankrotihaldurina

Menetluses osaleja: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EL) nr 2016/6791 artikli 23 lõike 1 punkti j eesmärk on kaitsta ka maksuhalduri huve?

2.    Juhul kui vastus on jaatav, siis kas väljend „tsiviilõiguslike nõuete täitmise tagamine“ hõlmab ka maksuhalduri kaitset tsiviilõiguslike nõuete eest ja kas need peavad olema juba esitatud?

3.    Kas määruse (EL) nr 2016/679 artikli 23 lõike 1 punkt e lubab selleks, et tagada liikmesriigi oluline finantshuvi maksuküsimustes, piirata õigust tutvuda andmetega vastavalt määruse (EL) nr 2016/679 artiklile 15, et vältida tsiviilõiguslikke maksejõuetusel põhinevaid tagasivõitmise nõudeid maksuhalduri vastu?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).