Kasační opravný prostředek podaný dne 9. září 2019 společností Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 28. června 2019 ve věci T-741/16, Changmao Biochemical Engineering v. Komise

(Věc C-666/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (zástupce: K. Adamantopoulos a P. Billiet, avocats)

Další účastníci řízení: Evropská komise a Hyet Sweet

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2019 ve věci T-741/16 v plném rozsahu,

vyhověl návrhovým žádáním předneseným navrhovatelkou v žalobě před Tribunálem a zrušil napadené nařízení1 v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky, v souladu s článkem 61 statutu Soudního dvora, a

uložil žalované a vedlejší účastnici v řízení před Tribunálem náhradu nákladů vynaložených navrhovatelkou v rámci kasačního opravného prostředku, jakož i v rámci řízení před Tribunálem ve věci T-741/16.

Podpůrně navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o druhé části prvního žalobního důvodu,

ještě podpůrněji, vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o jakémkoliv jiném žalobním důvodu navrhovatelky v rozsahu, v němž to stav řízení odůvodní, a

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uplatňuje na podporu svého kasačního opravného prostředku pět důvodů.

První důvod kasačního opravného prostředku: konstatování Tribunálu v bodech 54, 64 až 67, 69 a 70, 78 až 80, 87, 93, 97 a 98 napadeného rozsudku, podle nichž nebylo účetnictví navrhovatelky vedeno podle mezinárodních účetních standardů („IAS“) a porušuje tak čl. 2 odst. 7 písm. c) druhou odrážku základního nařízení2 , jsou stižena zjevnými pochybeními při uplatňování práva a zkreslují skutečnosti. Mimoto se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že odmítl zkoumat argument navrhovatelky založený na čl. 2 odst. 7 písm. c) třetí odrážce základního nařízení.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: konstatování Tribunálu v bodech 113, 115 až 118, 125, 126 a 128 až 130 napadeného rozsudku, podle nichž Komise neporušila čl. 2 odst. 7 písm. a), čl. 6 odst. 8 a čl. 9 odst. 4 základního nařízení, jakož i svou povinnost řádné péče a řádné správy tím, že opomenula vyžádat si a přezkoumat podrobný seznam vývozů výrobce z obdobné země, jsou stižena zjevnými pochybeními při uplatňování práva a zkreslují skutečnosti.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: konstatování Tribunálu v bodech 141 až 144, 152, 153 a 155 až 162 napadeného rozsudku, podle nichž Komise neporušila čl. 2 odst. 10 a čl. 9 odst. 4 základního nařízení, čl. 2 odst. 4 antidumpingové dohody WTO, jakož i svou povinnost řádné péče a zásadu řádné správy tím, že odmítla upravit běžnou hodnotu a vývozní cenu navrhovatelky pro účely výpočtu dumpingové marže, jsou stižena zjevnými pochybeními při uplatňování práva a zkreslují skutečnosti.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: konstatování Tribunálu v bodech 148 a 150 napadeného rozsudku, podle nichž Komise neporušila čl. 3 odst. 2 a 3 a čl. 9 odst. 4 základního nařízení, zásadu řádné správy a svou povinnost řádné péče tím, že neupravila úroveň cen výrobců v Unii, která nepůsobí újmu, na základě rozdílů v doplňkových službách, nákladech na balení a poplatků za patenty a know-how placených výrobním odvětvím Unie, jsou stižena zjevnými pochybeními při uplatňování práva a zkreslují skutečnosti.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: konstatování Tribunálu v bodech 189 až 191, 194, 200, 201 a 203 až 206 napadeného rozsudku, podle nichž Komise neporušila čl. 2 odst. 7 písm. a), čl. 2 odst. 10, čl. 3 odst. 2, 3 a 5, čl. 6 odst. 8 a čl. 9 odst. 4 základního nařízení, zásadu řádné správy a svou povinnost řádné péče tím, že nedbala na to, aby náklady vynaložené výrobním odvětvím Unie za suroviny pocházející od jeho dodavatele ve spojení byly stanoveny na základě tržních podmínek, aniž by vyžadovala vyplnění dotazníku dodavatelem ve spojení, jsou stižena zjevnými pochybeními při uplatňování práva a zkreslují skutečnosti.

____________

1     Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1247 ze dne 28. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. 2016, L 204, s. 92).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. 2016, L 176, s. 21).