Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgia) w dniu 6 sierpnia 2019 r. – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited / Telenet BVBA

(Sprawa C-597/19)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Strona pozwana: Telenet BVBA

Pytania prejudycjalne

a. Czy pobranie pliku poprzez sieć równorzędną (peer-to-peer) i jednoczesne udostępnienie do wysłania („seedowanie”) jego części („pieces”) (niekiedy bardzo fragmentarycznych w stosunku do całości) należy uznać za publiczne udostępnienie w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/291 , mimo że takie pojedyncze „pieces” są jako takie bezużyteczne?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej:

b. Czy istnieje jakiś minimalny próg, po którego przekroczeniu „seedowanie” tych „pieces” stanowiłoby publiczne udostępnienie?

c. Czy istotna jest okoliczność, że „seedowanie” może odbywać się automatycznie (w wyniku ustawień „torrent client”), a tym samym bez świadomości użytkownika?

a. Czy osoba, która jest wskazana w umowie jako podmiot praw autorskich (lub pokrewnych), ale sama nie wykonuje tych praw, a jedynie dochodzi roszczeń odszkodowawczych od osób, które w jego ocenie naruszają te prawa, a więc osoba, której model biznesowy zależy nie od zwalczania, a od istnienia piractwa, może korzystać z tych samych praw, jakie rozdział II dyrektywy 2004/48 przyznaje autorom lub licencjobiorcom, którzy wykonują prawa autorskie w normalny sposób?

b. W jaki sposób taki licencjobiorca mógł w takim przypadku ponieść „uszczerbek” (w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2004/482 ) w wyniku naruszenia prawa?

Czy konkretne okoliczności przedstawione w pytaniach pierwszym i drugim są istotne w ramach wyważania interesów między – z jednej strony – egzekwowaniem praw własności intelektualnej a – z drugiej strony – prawami i wolnościami gwarantowanymi przez kartę, takimi jak poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych, a w szczególności w ramach oceny proporcjonalności?

Czy systematyczna rejestracja i ogólne dalsze przetwarzanie adresów IP „roju” „seederów” (przez samego licencjobiorcę lub przez osobę trzecią na jego zlecenie) jest w tych wszystkich okolicznościach uzasadnione w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych3 , a konkretnie w świetle jego art. 6 ust. 1 lit. f)?

____________

1     Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. 2001, L 167, s. 10.

2     Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz.U. 2004, L 157, s. 45.

3     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. 2016, L 119, a. 1.