Žalba koju je 9. rujna 2019. podnio BP protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-838/16, BP protiv Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA)

(predmet C-669/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žaliteljica: BP (zastupnik: E. Lazar, avocat)

Druga stranka u postupku: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Žalbeni zahtjev

Žaliteljica od Suda zahtijeva da:

ukine točke 1., 3. i 4. izreke pobijane presude; i stoga

dodijeli žaliteljici odgovarajuću naknadu za prouzrokovanu neimovinsku i imovinsku štetu;

dodijeli žaliteljici odgovarajuću naknadu štete u odnosu na posljedice FRA-ovih klevetničkih izjava protiv nje i štetu njezinom profesionalnom i osobnom ugledu;

naloži FRA-u snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i očitoj pogrešci u ocjeni dopuštenosti novog tužbenog razloga i dokaza koji su podneseni na temelju članka 85. Poslovnika; povredi prava na saslušanje; nepostojanju poštenog suđenja; povredi načela djelotvorne pravne zaštite iz članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima; ograničavanju prava; i povredi članka 52. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i očitoj pogrešci u ocjeni točaka 112., 115. do 117., 126., 140. do 142. žaliteljičine tužbe za naknadu štete koja se odnosi na navodnu povredu članka 2. stavka 3. Uredbe 1049/20011 , povredu članka 8. EKLJP-a i povredu točaka 63.-65. presude Bavarian Lager2 ; povredu dužnosti obrazlaganja u odnosu na početno djelomično otkrivanje erga omnes i naknadno potpuno otkrivanje žaliteljičinih osobnih podataka; povredu pravne ravnoteže koju je zakonodavac Unije uspostavio između Uredbe 1049/2001 i Uredbe 45/20013 ; i povredu presude Bavarian Lager.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članaka 134. i 135. Poslovnika i povredi dužnosti obrazlaganja; povredi sudske prakse u odnosu na troškove; ograničenju prava; i povredi članka 52. Povelje o temeljnim pravima.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 66. Poslovnika; odbijanju prihvaćanja zahtjeva za neotkrivanje određenih osjetljivih informacija iz presude T-838/16; naknadnoj pretjeranoj izmjeni presude; kao i nepostojanju zakonitog sastava petog vijeća bez mogućnosti postupanja u proširenom sastavu ili djelotvornog glasanja.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.)

2 Presuda od 29. lipnja 2010., Komisija /Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378)

3 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL 2001., L 8, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 34., str. 6.)